Menü Kapat

Kvkk Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın Veli,

Mevlana Mah. Taslak Sok. No:5/A Talas-Kayseri adresinde mukim Büyük Nesil Koleji sahibi Necati Alan Anayurt Büyük Nesil Danışmanlık Eğitim ve Spor Hizmetleri A.Ş. (“Büyük Nesil Koleji” veya “Kurum”) olarak; çocuğunuza ait ad, soyad, doğum tarihi, ve tarafınıza ait ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası tipindeki kişisel veriler; (i) İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, (ii) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, (iii) Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, (iv) Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1 fıkrasında belirtilen ilgilisinden açık rıza alınması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yollarla toplanmaktadır. Vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, bu hususta birim yöneticilerinize danışabilirsiniz. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ilgili amaçların icra edilebilmesi adına Büyük Nesil Koleji’nin öğrenci işleri ve kurumsal iletişim departmanı tarafından üçüncü kişilere aktarılmadan işlenecektir.

Dilediğiniz zaman Büyük Nesil Kolejine başvurarak;

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

*Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

*Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Mevlana Mah. Taslak Sok. No:5/A Talas-Kayseri adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu Kurum’un veri kayıt sisteminde hâlihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@buyuknesilkoleji.com adresine iletebilirsiniz.